کمیته نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری


کمیته نظارت مسوولیت نظارت مالی، مدیریتی و برنامه وی هزینه های را که توسط صندوق وجهی جهانی (گلوبل فند) تمویل میگردد در مطابقت به وظایف که از جانب میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) به این کمیته تفویض میگردد بدوش دارد. بخش عمده اجراات و مسولیت های کیمته نظارت به نماینده گی میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) قرار ذیل است.
بیشتر بخوانید

کمیته اجرائیوی میکانیزم هماهنگی کشوری


با همکاری سکرتریت کمیته اجرائیوی مسولیت امور یومیه میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) را به عهده دارد، مگر صلاحیت حق محدود را در فیصله نمودن به ذات خودش دارد. بطور خاص کمیته اجرائیوی مسول میباشد برای:
بیشتر بخوانید

صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه ایدز، توبرکلوز و ملاریا


بیشتر بخوانید

عضویت میکانیزم هماهنگی کشوری

میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) از 30 عضوکه از سکتور های دولت, نهاد های ملی جام...

بیشتر

کمیته های میکانیزم هماهنگی کشوری

میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) ممکن کمیته ها یا گروپ های کاری را برای ساحات ...

بیشتر

وظایف میکانیزم هماهنگی کشوری

مرام اصلی میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) همانا تهیه و هماهنگ نمودن کانسیپت ...

بیشتر

جلسات نزدیک میکانیزم هماهنگی کشوری

هیئت رهبری

با ما بپیوندید