جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری

جزئیات جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشور, 2019

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2019

 1. جلسه کمیته نظارت فبروی 25, 2019

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2019

 1. جلسه کمیته نظارت می 21, 2019
 2. جلسه کمیته نظارت اپریل 3, 2019

جزئیات جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشور, 2018

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2018

 1. جلسه کمیته نظارت فبروی 19, 2018

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2018

 1. جلسه کمیته نظارت اپریل 2, 2018
 2. جلسه کمیته نظارت می 28, 2018

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2018

 1. جلسه کمیته نظارت جولای 8, 2018
 2. جلسه کمیته نظارت سپتمبر 10, 2018

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع چهارم, 2018

 1. جلسه کمیته نظارت اکتوبر 15, 2018
 2. جلسه کمیته نظارت دسمبر 10, 2018

Final minutes of CCM Oversight Committee Meetings, 2017

Oversight Committee Meeting Quarter 1, 2017

 1. Final minutes of CCM oversight committee Meeting on Jan 16, 2017
 2. Final minutes of CCM oversight committee Meeting on Mar, 28th , 2017

Oversight Committee Meeting Quarter 2, 2017

 1. Final CCM oversight committee Meeting on April 19, 2017
 2. Final Minutes of OS meeting May 8th, 2017

جزئیات جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشور, 2016

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2016

 1. جلسه کمیته نظارت مارچ 2, 2016
 2. جلسه کمیته نظارت جنوری 25, 2016

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2016

 1. جلسه کمیته نظارت می 4, 2016
 2. جلسه کمیته نظارت جوی 19, 2016
 3. جلسه کمیته نظارت اپریل 12, 2016

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2016

 1. جلسه کمیته نظارت جولای 4, 2016

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع چهارم, 2016

 1. جلسه کمیته نظارت نومبر 21, 2016
 2. جلسه کمیته نظارت نومبر 28, 2016
 3. جلسه کمیته نظارت اکتوبر 31, 2016
 4. جلسه کمیته نظارت دسمبر 19, 2016

جزئیات جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشور, 2015

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2015

 1. جلسه کمیته نظارت فبروری 2, 2015

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2015

 1. جلسه کمیته نظارت جون 17, 2015

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2015

 1. جلسه کمیته نظارت اگست 10, 2015

جلسات کمیته نظارتی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع چهارم, 2015

 1. جلسه کمیته نظارت اکتوبر 18, 2015