د هیواد د همغږۍ د انسجام د څارنې کمیټه


کمیته نظارت مسوولیت نظارت مالی، مدیریتی و برنامه وی هزینه های را که توسط صندوق وجهی جهانی (گلوبل فند) تمویل میگردد در مطابقت به وظایف که از جانب میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) به این کمیته تفویض میگردد بدوش دارد. بخش عمده اجراات و مسولیت های کیمته نظارت به نماینده گی میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) قرار ذیل است.
بیشتر بخوانید

د هیواد د همغږۍ د انسجام اجرائیوي کمیټه


با همکاری سکرتریت کمیته اجرائیوی مسولیت امور یومیه میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) را به عهده دارد، مگر صلاحیت حق محدود را در فیصله نمودن به ذات خودش دارد. بطور خاص کمیته اجرائیوی مسول میباشد برای:
بیشتر بخوانید

د ایډز، نري رنځ او ملاریا سره د مبارزی لپاره نړیوال وجهي صندوق


بیشتر بخوانید

د هیواد همغږۍ د انسجام غړیتوب

میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) از 30 عضوکه از سکتور های دولت, نهاد های ملی جام...

بیشتر

د هیواد همغږۍ د انسجام کمیټه

میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) ممکن کمیته ها یا گروپ های کاری را برای ساحات ...

بیشتر

د هیواد همغږۍ د انسجام دندی

مرام اصلی میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) همانا تهیه و هماهنگ نمودن کانسیپت ...

بیشتر

د هیواد همغږۍ د انسجام راتلونکی غونډی

د مشرتابه پلاوي

مونږ سره یوځای شی