د هیواد همغږۍ د انسجام کمیټه

میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) ممکن کمیته ها یا گروپ های کاری را برای ساحات مشخص چون ، اداره ، نظارت و موضوعات تخنیکی که راپور ده و مشورت ده به میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) باشد انتخاب نماید. این نهاد ها ممکن است دایمی و یا موقتی باشد ، قسمیکه میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) تصمیم اتخاذ نماید. اما میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) سازمان ، لایحه وظایف و پروسیجر عملیاتی هر یک از نهاد ها را باید تعریف نموده و اسناد سازی نماید. لایحه وظایف آنها باید توسط نهاد های مربوط میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) تصویب گردیده و بدسترس همگانی قرار گیرد.

در حال حاضر میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) دو کمیته پا بر جا دارد ، کمیته اجرائیوی و کمیته نظارت. که لایحه وظایف آنها را بشکل ضمیمه این سند میتوان دریافت نمود.