د هېواد د همغږۍ د انسجام عمومی غونډی

میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) ممکن چهار (4) جلسات عمومی طی یک سال داشته باشد. هر چند ممکن جلسات خاص اضافی از جانب رئیس دعوت شود، یا ممکن به تعقیب درخواست تحریری به سکرتریت میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) توسط حد اقل پنج (5) اعضای میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM).

هرگاه یک عضو میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) نمیتواند در جلسه اشتراک کند باید قبل از جلسه سکرتریت میکانیزم هماهنگی کشوری افغانستان (ACCM) را اطلاع داده یک عضو علل البدل را به عوض خویش معرفی نماید. هرگاه این کار صورت گرفت عضو علل البدل میتوان به نمایندگی از نهاد خویش رای دهد. رای دادن نباید به اساس نمایند گی و وکالت صورت گیرد.

جزئیات جلسات میکانیزم هماهنگی کشوری, 2019

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول , 2019

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، فبروری 3 ،2019

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2019

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، اپریل 24 ،2019

جزئیات جلسات میکانیزم هماهنگی کشوری, 2018

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول , 2018

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، مارچ 28 ،2018

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2018

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، اپریل 25 ،2018

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2018

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، جولای 10 ،2018
 2. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، جلسه اسکایپ

جزئیات جلسات میکانیزم هماهنگی کشوری, 2017

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، مارچ 14 ،2017

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، می 15 ،2017

جزئیات جلسات میکانیزم هماهنگی کشوری, 2016

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول , 2016

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، جنوری 6 ،2016

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2016

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، می 4 ،2016

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2016

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، جولای 31 ،2016

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع چهارم, 2016

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، دسمبر 21 ،2016
 2. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، نومبر 23 ،2016

جزئیات جلسات میکانیزم هماهنگی کشوری, 2015

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2015

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، جنوری 5، 2015
 2. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، جنوری 12، 2015
 3. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، فبروری 5، 2015

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2015

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، جون 5، 2015

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2015

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، سپتمبر 13، 2015

جلسات عمومی میکانیزم هماهنگی کشوری ربع چهارم, 2015

 1. جلسه میکانیزم هماهنگی کشوری، اکتوبر 5، 2015