د هېواد د همغږۍ د انسجام د څارنې د کمیټی همغږیز غونډی

جزئیات جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری, 2019

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2019

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت جنوری 7، 2019
 2. جلسه کمیته هماهنگی نظارت مارچ 13، 2019

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2019

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت می 8، 2019
 2. جلسه کمیته هماهنگی نظارت جون 13، 2019

جزئیات جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری, 2018

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2018

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت مارچ 12، 2018

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2018

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت جون 24، 2018
 2. جلسه کمیته هماهنگی نظارت اپریل 23، 2018

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2018

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت اگست 1، 2018

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع چهارم, 2018

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت نومبر 7، 2018
 2. جلسه کمیته هماهنگی نظارت با پرو اکتوبر 3، 2018

جزئیات جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری, 2017

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2017

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت مارچ 27، 2017

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2017

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت اپریل 17-19، 2017
 2. جلسه کمیته هماهنگی نظارت می 8-17، 2017

جزئیات جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری, 2016

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2016

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت مارچ 27، 2016

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2016

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت می 30، 2016

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2016

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت جولای 13، 2016
 2. جلسه کمیته هماهنگی نظارت اگست 22، 2016

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع چهارم, 2016

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت اکتوبر 31، 2016
 2. جلسه کمیته هماهنگی نظارت نومبر 21، 2016
 3. جلسه کمیته هماهنگی نظارت با پرو، 2016

جزئیات جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری, 2015

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع اول, 2015

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت با جی آی زید فبروری 17، 2015

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع دوم, 2015

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت با هلت نت تی پی او جون 21، 2015

جلسات کمیته هماهنگی نظارت میکانیزم هماهنگی کشوری ربع سوم, 2015

 1. جلسه کمیته هماهنگی نظارت سپتمبر 8، 2015